นายเดชา พนาขวา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

นางชนานาถ   สิริเดชากิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2020
ปรับปรุง 23/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 83887
Page Views 149198
 
ITA 27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้างเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปี ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษา และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานสว่นตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 15 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 12 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องแข่งขัน พ.ศ. 2564 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่3) (ฉบับที่4) (ฉบับที่5) (ฉบับที่6) ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดน่าน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศ ก.อบต. จ.น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ( (20 เม.ย. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง))