การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานภายใต้มาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วตำบลทุ่งช้าง
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานภายใต้มาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วตำบลทุ่งช้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.68 MB